Działania w interesie pracowników

Działania w sprawie kryteriów przyznawania podwyżek płac

Jedną z kwestii, którymi się ostatnio zajmowaliśmy, a które wciąż są do końca nie załatwione, są tegoroczne podwyżki. Po raz pierwszy w porozumieniu zawartym z Rektorem, z naszej inicjatywy, pojawił się zapis o kryteriach przyznawania części uznaniowej regulacji płacowej. Uważamy to za istotny sukces, ponieważ dzięki temu zapisowi każdy, kto uważa że przy przyznawaniu podwyżki został skrzywdzony może w odwołaniu oprzeć swoje argumenty właśnie na kryteriach zawartych w porozumieniu. Niestety, w wielu przypadkach okazało się, że odpowiedzi na takie dowołania pracowników, wprost negowały zapisy porozumienia. Stwierdzamy to z prawdziwą przykrością bo wydawało się nam, że gdzie jak gdzie, ale na Uniwersytecie zasada Pacta sunt servanda obowiązuje.

Komisja Zakładowa „Solidarności” wspomaga w tej sprawie pracowników, którzy zdecydowali się wystąpić do sądu ale także podejmie inne przewidziane prawem działania.

Podwyżki płac dla pracowników domów studenckich

Za kolejny sukces naszych działań uważamy fakt, iż obligatoryjną część podwyżki otrzymali po raz pierwszy pracownicy domów studenckich, którzy z racji „innego koszyka” ministerialnego finansowania, byli dotychczas wyłączani z tej regulacji.

Jak wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, którą zainicjowała nasza Komisja, finansowanie „z innego koszyka” nie oznacza, że grupy pracownicze, których to dotyczy nie mają w takich regulacjach płacowych uczestniczyć. Pozostała jeszcze kwestia uregulowania dla tej grupy pracowników „zaszłości płacowych” z ubiegłych lat i Komisja Zakładowa, od września 2015 r., wciąż oczekuje na podjęcie rozmów w tej sprawie z władzami Uczelni.

Działania w sprawie „gruszy”

Wreszcie nasza Komisja zakwestionowała decyzję Komisji Socjalnej o odmowie przyznania dofinansowania do wypoczynku pracownikom, którym umowa o pracę wygasła z końcem września. To ustawowy termin rozwiązywania umowy o pracę z nauczycielami akademickimi. Naszym zdaniem nie może on jednak stanowić podstawy odmowy wypłacenia takim osobom „gruszy”, jeśli spełniły one kryteria określone w regulaminie świadczeń socjalnych, dotyczące dofinansowania wypoczynku.

Komisja Zakładowa oczekuje cofnięcia decyzji podjętej przez Komisję Socjalną i wypłacenia tym pracownikom świadczeń związanych z „gruszą”.