Pismo KZ do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie kategorii zaszeregowania

Poniżej zamieszczamy treść pisma w sprawie kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jakie Komisja Zakładowa skierowała do JM Rektora.

W rezultacie zmian kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zaproponowanych przez pracodawcę w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w uczelni publicznej Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Uniwersytecie Wrocławskim otrzymała od wielu pracowników objętych zmianami informacje, iż zasady dokonywania tych zmian zastosowane przez pracodawcę uważają za krzywdzące i niesprawiedliwe.

W rezultacie analizy danych dostarczonych przez zgłaszających swoje zastrzeżenia oraz porównania poprzedniej i aktualnej tabeli kategorii zaszeregowania Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” uznała, iż wspomniane zastrzeżenia są uzasadnione.

Zastosowana przez pracodawcę zasada, zgodnie z którą osoby zatrudnione na jednakowych lub równorzędnych stanowiskach otrzymały tą samą kategorię zaszeregowania, przeczy zasadzie równego traktowania, wbrew deklaracji Jego Magnificencji, zawartej w piśmie DK.1111.244.2017.MB z dnia 15 marca 2017 r. Zasada ta spowodowała bowiem, iż w rezultacie przeszeregowania, część pracowników otrzymała nowe kategorie zaszeregowania, którym odpowiada niższa kwota minimalnego uposażenia, niż ta która obowiązywała w poprzednio posiadanych przez nich kategorii.

W praktyce oznacza to swoistą degradację, ponieważ osoby, które posiadały dotychczas wysokie kategorie zaszeregowania, zostały zaliczone do nowych, znacznie niższych kategorii, posiadających znacznie niższe niż poprzednio minimalne uposażenie.

Zastosowane zasady zmiany kategorii są niekorzystne dla pracowników, ponieważ niższe uposażenie zasadnicze związane z nowymi niższymi kategoriami zaszeregowania może w sposób bezpośrednio negatywny wpłynąć na ich przyszłe nowe uposażenia w przypadku regulacji płac.

Zastosowanie zasady „to samo stanowisko – ta sama kategoria” podważa sens istnienia kategorii zaszeregowania w ogóle i powoduje, że dotychczasowe przeszeregowania do wyższych kategorii, nie zawsze skądinąd wiążące się ze wzrostem uposażenia zasadniczego, zdobywane przez pracowników przez wiele lat i rozumiane jako awans zawodowy, zostały im odebrane.

W nawiązaniu do fragmentu ostatniego zdania zawartego we wspomnianym piśmie Jego Magnificencji, zgodnie z którym „Zmiana kategorii zaszeregowania…. ….w żaden sposób nie ogranicza możliwości awansu stanowiskowego pracownika” można by nieco przewrotnie stwierdzić, że zmiana ta wręcz przywraca możliwości awansu stanowiskowego w przypadku tych pracowników, którzy posiadali dotychczas wysokie kategorie zaszeregowania, a które w sensie zagwarantowanych minimalnych kwot wynagrodzenia zostały im odebrane. Przypomina to nieco los mitycznego Syzyfa.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” pragnie zwrócić uwagę Jego Magnificencji na fakt, iż większości „starych” kategorii zaszeregowania pod względem minimalnych stawek wynagrodzenia odpowiadają kategorie w nowej, „krótszej” tabeli zaszeregowania. Dla zobrazowania sytuacji zamieszczamy poniższe zestawienie:

Tabela

W związku z powyższym Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” zwraca się do Jego Magnificencji z prośbą o dostosowanie nowych kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w taki sposób, aby minimalne kwoty wynagrodzenia przyznanych nowych kategorii zaszeregowania były równe lub większe (taka sytuacja może dotyczyć osób posiadających poprzednio kategorie zaszeregowania, które w sensie kwotowym nie posiadają swoich odpowiedników w nowej tabeli kategorii) od dotychczas posiadanych.

Komentarze

Komentarze