Porady dla pracowników

W tym „okienku” postaramy się zaproponować Państwu pewne konkretne kroki, które każdy z pracowników w sytuacji ocenianej przez siebie jako kryzysowa, powinien starać się wykonać.

Sytuacje konfliktowe

Z naszego związkowego oglądu wynika, że najwięcej problemów na naszej Uczelni dotyczy tzw. stosunków międzyludzkich. Konflikty w miejscu pracy, choć wydają się być nieuniknione, powinny być szybko rozwiązywane. Aby tak się stało pracodawca, czyli w praktyce kierownik na poziomie „powyżej konfliktu” (poza konfliktami między pracownikami najczęstszymi konfliktami są te na linii kierownik jednostki i pracownik tej samej jednostki) musi być o tym poinformowany. Najlepiej będzie jak tego typu informację przekażemy w formie pisemnej, np. w postaci listu wysłanego pocztą elektroniczną z wykorzystaniem służbowych kont. Taka forma zapewnia formalny dowód zgłoszenia istniejącego problemu i dokumentuje działanie podejmowane w celu jego rozwiązania. Jest ona konieczna gdyż może się okazać, że nasz sygnał pozostanie bez odpowiedzi, a tymczasem w naszej teczce osobowej… znajdą się nieznane nam „notatki służbowe” o treści sprzecznej z przedstawianymi przez nas faktami i opisami zdarzeń.

Dlatego też zawsze kiedy czujemy się uwikłani w sytuację konfliktowej powinniśmy obejrzeć swoją teczkę osobową i sprawdzić jej zawartość. Pracodawca ma bowiem prawo umieszczać w niej tzw. „notatki służbowe” dotyczące szeroko rozumianego przebiegu zatrudnienia pracownika. Pracownik ma natomiast prawo wglądu do swojej teczki osobowej i kiedy np. odkryje w niej „notatkę służbową” na swój temat, z którą się nie zgadza, ma prawo na piśmie się do niej ustosunkować i zażądać aby to jego pismo również było dołączone do jego akt osobowych.

Nawiasem mówiąc, niezależnie od sytuacji, radzę od czasu do czasu do swojej teczki osobowej zaglądać i sprawdzać jej zawartość. Dział Kadr, na żądanie pracownika udostępni mu jego teczkę osobową, wystarczy zadzwonić i uzgodnić określony dzień i godzinę.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a także Regulaminu Pracy oraz Zarządzenia Nr 110/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie polityki antymobbingowej, pracodawca jest zobowiązany do aktywnego działania w sytuacjach konfliktowych, gdyż jednym z jego podstawowych obowiązków jest wpływanie na kształt funkcjonujących na Uniwersytecie zasad współżycia społecznego.

Jeśli nie będziemy mieli pisemnego dowodu (wysłanego pisma, maila) potwierdzającego fakt poinformowania pracodawcy o zaistniałej sytuacji, to brak swojego działania pracodawca zawsze będzie mógł usprawiedliwić niewiedzą.

Pomocną rolę w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych odgrywają związki zawodowe (dlatego warto do nich należeć) gdyż mogą działać prewencyjnie, zanim jeszcze konflikt przekształci się w pełną emocji wojnę. Jeśli uważamy, że w ramach konfliktu personalnego w ewidentny sposób łamane jest prawo pracy, możemy się też zwrócić o pomoc do społecznych inspektorów pracy.

Z mojego 35 letniego doświadczenia pracy w Uniwersytecie Wrocławskim, mogę powiedzieć, że w przypadku konfliktów personalnych najgorszą strategią jest próba ich przeczekania w nadziei na samowygaśnięcie problemów. Zazwyczaj prowadzi to nieuchronnie do eskalacji napięcia i działa na szkodę strony nie reagującej, postrzeganej przez drugą jako słabszą.

Andrzej Jabłoński