Społeczni Inspektorzy Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest nieodpłatną służbą społeczną. Pełniona jest ona przez pracowników w celu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Wybory Społecznych Inspektorów Pracy przeprowadzane są przez organizacje związkowe działające na terenie Uniwersytetu, a wybrani Inspektorzy powinni reprezentować interesy wszystkich pracowników, zarówno tych zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w związkach zawodowych. Społeczna Inspekcja Pracy nie jest zatem elementem struktury organizacji związkowych, lecz jako samodzielny organ kontroli posiadający własne kompetencje ustawowe działa w imieniu wszystkich pracowników. Społeczni Inspektorzy Pracy wyłaniani są w powszechnych i tajnych wyborach na czteroletnią kadencję i współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy. Na terenie naszej Uczelni funkcjonuje Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy (dla całego Uniwersytetu) oraz Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy (powoływani dla różnych jednostek lub obiektów Uczelni).

Do Społecznych Inspektorów Pracy należy zgłaszać nie tylko sprawy związane z BHP ale i wszelkie przypadki łamania praw pracowniczych. Osobom zgłaszającym się do SIP zagwarantowana powinna być anonimowość.

Społeczni Inspektorzy Pracy
Wydział (jednostka) Imię Nazwisko Kontakt_telefoniczny e-mail kadencja do
Społeczny Inspektor Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Andrzej Jabłoński 71 375 41 64 andrzej.jablonski@uwr.edu.pl 14.12.2021
Administracja Centralna Jakub Kulpa 71 375 26 39 jakub.kulpa@uwr.edu.pl 18.05.2021
Biblioteka Uniwersytecka Marcin Brzeziecki 71 346 31 22 marcin.brzeziecki@uwr.edu.pl 03.05.2021
Wydział Biotechnologii Agnieszka Kubiak 71 375 28 88 agnieszka.kubiak@uwr.edu.pl 20.04.2021
Piotr Jawień piotr.jawien@uwr.edu.pl 20.04.2021
Dział Infrastruktury Zbigniew Kaczmarek 71 375 25 91 zbigniew.kaczmarek@uwr.edu.pl 16.02.2021
Wydział Chemii Jarosław Panek 71 375 72 67 jaroslaw.panek@chem.uni.wroc.pl 02.02.2021
Instytut Genetyki i Mikrobiologii Katarzyna Guz-Regner 71 375 63 06 katarzyna.guz@microb.uni.wroc.pl 23.03.2021
Instytut Biologii Eksperymentalnej Małgorzata Reda 71 375 41 08 malgorzata.reda@uwr.edu.pl 22.06.2020
Muzeum Przyrodnicze i Instytut Biologii Środowiskowej Katarzyna Lipiec-Sidor 71 375 40 44 katarzyna.lipiec-sidor@uwr.edu.pl 21.10.2021
Ogród Botaniczny Magdalena Mularczyk 71 322 59 57 w.14 magdalena.mularczyk@uwr.edu.pl 29.05.2021
Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Germańskiej Rafał Szubert 71 375 24 46 rafal.szubert@uwr.edu.pl 23.02.2018
Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki Kiriakos Chatzipentidis 71 367 20 01   w. 134 kiriakos.chatzipentidis@uwr.edu.pl 23.02.2019

 


REGULAMIN

wyborów Społecznych Inspektorów Pracy

w Uniwersytecie Wrocławskim

(podstawa prawna: ustawa z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy
(Dz. U. 1983, Nr 35, poz. l63 z późn. zm.)

Działające w Uniwersytecie Wrocławskim zakładowe organizacje związkowe:

  • NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Wrocławskim
  • Związek Zawodowy Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego

ustaliły następujące zasady przeprowadzenia wyborów zakładowego i oddziałowych społecznych inspektorów pracy (sip):

§ 1

Społeczna Inspekcja Pracy w Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonuje w formie zakładowego społecznego inspektora pracy (zsip) oraz oddziałowych społecznych inspektorów pracy (osip).

§ 2

Społecznym inspektorem pracy może być pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego rektorowi lub dziekanowi w przypadku zakładowego sip lub dyrektorowi lub kierownikowi jednostki w przypadku oddziałowego sip. Zakładowy społeczny inspektor pracy jest wybierany spośród członków związków zawodowych, może tez być pracownikiem nie będącym członkiem związku, musi jednak uzyskać akceptację związków zawodowych.

§ 3

Społeczny inspektor pracy winien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres działania sip. Zakładowy sip powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym i co najmniej 2-letni staż w Uniwersytecie Wrocławskim. Oddziałowy sip musi mieć co najmniej 2-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym i 1 rok pracy w Uniwersytecie Wrocławskim.

§ 4

Społecznych Inspektorów Pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy.

§ 5

Oddziałowych sip wybiera ogół pracowników w instytutach, wydziałach lub innych jednostkach czy obiektach i jednostkach ogólnouczelnianych UWr, liczących do 300 pracowników.

§ 6

  1. Wybory osip przeprowadzane są w drodze głosowania z urną lub zebrania pracowników jednostki lub obiektu. Urna, do której należy wrzucać głosy, zostanie w ogłoszonym dniu i godzinie przeniesiona przez członków Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej przez wszystkie pomieszczenia pracy danej jednostki, tak aby umożliwić oddanie głosów wszystkim obecnym pracownikom.
  2. Do organizacji i przeprowadzenia Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy, powołuje się Komisję Wyborczo-Skrutacyjną zwana dalej Komisją. Członków Komisji wyznaczą organizacje związkowe działające w Uniwersytecie Wrocławskim.
  3. Do zadań Komisji należy: rejestracja kandydatów na sip, wydawanie kart do głosowania (za pisemnym potwierdzeniem), przeprowadzenie wyborów, podliczenie głosów, stwierdzenie ważności wyborów, sporządzenie protokołu.
  4. Wybór następuje po uzyskaniu przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu pracowników jednostki.
    W razie uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, zostanie przeprowadzona druga tura wyborów, której termin ustali Komisja.

§ 7

Kandydatury na osip mogą być zgłaszane do zakładowych organizacji związkowych przez poszczególnych pracowników lub przez grupy pracowników najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem głosowania. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić w formie pisemnej zgodę na kandydowanie. W jednostkach lub obiektach, w których na 3 dni przed terminem wyborów nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub zgłoszeni kandydaci nie będą spełniać wymogów z § 3, wybory nie odbędą się.

§ 8

Pracownicy jednostki w terminie jednego tygodnia poprzedzającego dzień wyborów ospi, zostaną poinformowani o planowanych wyborach i sposobie i miejscu zgłaszania kandydatów na ospi.

§ 9

Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy wybierają Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy. W zebraniu wyborczym uczestniczą osip i ustępujący zsip oraz przedstawiciele związków zawodowych w charakterze obserwatorów. Termin wyborów zostanie ustalony przez Komisje z oddziałowymi społecznymi inspektorami pracy. Kandydatury będą zgłaszane podczas zebrania wyborczego przez związki zawodowe i osip. Jeśli Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy zostanie wybrany spośród oddziałowych społecznych inspektorów pracy, w celu wybrania na jego miejsce nowego oddziałowego inspektora, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Termin wyborów zostanie ustalony po zakończeniu całego cyklu wyborczego.

§ 10

Kadencja zsip i osip trwa 4 lata. Nie wprowadza się ograniczenia w przypadku kandydowania na kolejne kadencje.

§ 11

Społeczny inspektor pracy przestaje pełnić swoją funkcję również w przy­padku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy. Należy wtedy przeprowa­dzić wybory uzupełniające.

§ 13

Odwołanie zsip i osip, w przypadkach przewidzianych w ustawie o Społecznej Inspekcji Pracy oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających odby­wa się w trybie ustalonym dla ich wyboru.

§ 14

Zastrzeżenia dotyczące wyborów wyborcy mogą składać do związków zawodowych działających w Uniwersytecie Wrocławskim, w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników wyborów. Zastrzeżenia i wszel­kie sporne kwestie wyjaśniane będą przez związki zawo­dowe w drodze negocjacji.

§ 15

W pozostałych sprawach zastosowanie mają przepisy ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.