Dołącz do nas

Co „Solidarność” może dla Ciebie zrobić?

NSZZ „Solidarność” stanowi Twoją reprezentację w kontaktach z pracodawcą i daje Ci głos w sprawach związanych z Twoim miejscem pracy. Działając sam, masz niewielką siłę przebicia i niewielkie możliwości decydowania. Jeśli upomnisz się o podwyżkę lub będziesz chciał coś udoskonalić, a Twój pracodawca powie „nie!” – co możesz zrobić? Działając w „Solidarności”, poprzez zbiorowe działanie, możesz zdziałać bardzo wiele. Działanie w związku zawodowym oznacza, że w dyskusjach na temat Twojego zakładu pracy zawsze jest po Twojej stronie ktoś, kto podziela Twoje racje.

 W swoim działaniu, „Solidarność” dąży do:

  1. poprawy warunków pracy,
  2. zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji pracy (Twój pracodawca nie będzie mógł Cię niesprawiedliwie zwolnić),
  3. rozwiązywania problemów pracowniczych w sposób jawny i niekonfliktowy,
  4. ochrony przed dyskryminacją i nękaniem w pracy,
  5. pomocy prawnej i materialnej swoim członkom,
  6. poprawy wysokości płacy oraz dodatków do wynagrodzenia.

Co daje przynależność do „Solidarności”?

Fachową pomoc prawną

Radcy prawni „Solidarności” są zawsze do Twojej dyspozycji. Udzielą porady, pomogą w sporządzeniu różnego rodzaju pism, w razie potrzeby będą reprezentować Cię przed Sądem Pracy.

Ochronę przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy

Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza. Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie nawet ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę.

Znaczący wpływ na swoje warunki płacy i pracy

Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są z naszym Związkiem. Z pracodawcą uzgadniamy podział nagród i wysokość otrzymywanych przez Ciebie premii.

Wpływ na podział środków z Funduszu Socjalnego Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania i wydatkowania środków z funduszu świadczeń socjalnych.

Wpływ na poprawę warunków pracy
Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa  i warunków pracy, a także kontroluje przestrzeganie przepisów BHP.

Zasiłki statutowe
Po 6 miesięcznej przynależności przysługują Ci świadczenia statutowe w następujących przypadkach: urodzenie dziecka, śmierć członka rodziny, wypadki losowe.

 Jako członek masz prawo do:

 Rzetelnej i uczciwej informacji,

  1. Obrony godności, opieki zdrowotnej i interesów materialnych,
  2. Obrony przed zwolnieniem,
  3. Pomocy statutowej (zasiłki, zapomogi),
  4. Zgłaszania wniosków, postulatów, propozycji we wszystkich sprawach dotyczących siebie, współpracowników oraz Twojego zakładu pracy.

Pamiętaj: przystąpienie do  „Solidarności” jest Twoim niezbywalnym prawem. Jeśli w odpowiedzi na aktywność związkową Twój pracodawca podejmuje działania skierowane przeciwko Tobie lub Twoim koleżankom i kolegom – jest to bezprawne i podlega zaskarżeniu przed Sądem Pracy! Pracodawca liczy się z głosem silnego związku zawodowego, a siłą związku jesteśmy my – jego członkowie.

Dołącz do nas!