Sprawy członkowskie i akty prawne

Jak zostać członkiem NSZZ „Solidarność”?

NSZZ „Solidarność” ma strukturę terytorialno – branżową. Jednostkami terytorialnymi są organizacje zakładowe, międzyzakładowe i regiony. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.

Aby wstąpić do NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego należy w biurze Komisji Zakładowej pobrać i wypełnić deklarację członkowską.

 

Zasiłki statutowe

Członkowie naszej uniwersyteckiej organizacji związkowej mają prawo do zasiłków statutowych przysługujących z następujących tytułów:

Narodziny dziecka członka związku – 600 zł

Zgon członka związku – 400 zł

Zgon małżonka, dziecka, rodziców i teściów – 400 zł

Zapomogi losowe – 400 zł

Członek związku nabywa prawo do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”.

W przypadku zaistnienia sytuacji upoważniającej do uzyskania zasiłku należy pobrać i wypełnić załączony formularz wniosku, który powinien zostać złożony w biurze Komisji Zakładowej.

 

Akty prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity 2015

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę (2013)

Zmiana do Rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę (2015)

Kodeks Pracy

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Statut Uniwersytetu Wrocławskiego

Regulamin Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

Aktualizacja Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

Inne akty prawne zebrane na stronie internetowej Zarządu Regionu Dolny Śląsk